§ 107-Botilbud

På Munkegården kan vi jf. § 107 i SEL tilbyde midlertidigt botilbud til unge, der eksempelvis tager deres ungdomsuddannelse på STU Avernakø. Unge i andre uddannelses- eller aktivitetsforløb på Munkegården kan også benytte sig af botilbuddet.

Målgruppen til botilbuddet kan defineres som generelt skrøbelige og psykisk sårbare unge med nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer jf. § 107 i SEL (Serviceloven).

Formålet med botilbuddet er at gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte, og delmålene er:
At sikre rammen for en socialpædagogisk indsats
At sikre rammen for udvikling af færdigheder
At sikre rammen for gennemførelse af STU Avernakø
At udrede behov og finde frem til det rette fremtidige botilbud

Udgangspunktet for indhold og aktiviteter i § 107-tilbuddet er den unges ressourcer, ønsker og mål, som de er beskrevet i den unges handleplan jf. § 141 (SEL). Den unge og socialrådgiveren tager sammen udgangspunkt i de ønsker og mål, som motiverer den unge til en positiv udvikling mod at opnå et så selvstændigt liv som muligt, når handleplanen laves.

 

I nogle kommuner bruger man Voksenudredningsmetoden (VUM) som afsæt for udredning og handleplan. Metoden arbejder med en funktionsvurdering af den unge som baggrund for den tilknyttede støtte og ydelser.

 

I ”Voksenudredningsmetoden – metodehåndbog”, udgivet af Socialstyrelsen, beskrives trinene i gradueringen således:

Funktionsvurderingen angives ud fra en enkel standardkategorisering med fem niveauer.

A = Intet problem

B = Let problem

C = Moderat problem

D = Stort problem

E = Fuldstændigt problem 

Ud fra handleplan og funktionsevnevurdering tilrettelægger Munkegården i samarbejde med rådgiver mål og indsats i § 107-tilbuddet.

 

Indsatsmålene opstilles efter SMART-modellen, så det bliver muligt at dokumentere progressionen.

 

SMART er en forkortelse af ordene :

  • Specifikt
  • Målbart
  • Accepteret
  • Realistisk
  • Tidsbegrænset

SMART-modellen arbejder ud fra, at et mål skal være specifikt, målbart, accepteret, realistisk og tidsafgrænset.

 

Munkegården har udviklet sit eget progressionsmålingsredskab, hvor der systematisk måles på de enkelte indsatsmål 3 gange årligt. Progressionsmålingen er afsæt for den pædagogiske læreplan.

Den unge tilbydes på Munkegården et udviklende specialpædagogisk bosted i trygge rammer, der gennem en pædagogisk indsats tilgodeser den enkelte unges behov for støtte, omsorg og udvikling.

Munkegården sikrer en sammenhæng i indsatsen, og den unge tilbydes så høj grad af med- og selvbestemmelse, som det er muligt. Den unge støttes i at vedligeholde eksisterende og hensigtsmæssige netværk samt motivation til at udvikle nye.

Afhængigt af den unges behov kan indsatsen eksempelvis være tilrettelagt i forhold til:

Personlig og praktisk hjælp
Socialpædagogisk bistand i forhold til eksempelvis støtte og vejledning til at strukturere hverdagen
Motivering og støtte til at udvikle dagligdagskompetencer og at kunne varetage praktiske opgaver som oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning og personlig omsorg
Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi, forstå offentlige breve og kontakt med offentlige myndigheder m.m.

  • Motivation og støtte til at udvikle færdigheder, kompetencer i uddannelses- eller aktivitetsforløb som eksempelvis STU eller praktik med fokus på arbejdsevnevurdering
    Motivering og støtte til at opbygge og fastholde netværk og andre sociale relationer samt deltagelse i aktiviteter
    Særligt tilrettelagte behandlingsforløb

De unge bor i en selvstændig lejlighed, der ligger i en af Munkegårdens bygninger. Der er tilknyttet medarbejder indtil kl. 21 og med mulighed for tilkøb af nattevagt. Lejlighederne er indrettet som en almindelig bolig, og den unge forberedes gennem ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis) til på sigt at kunne bo i egen bolig og evt. med støtte.

Foruden de to lejligheder på Munkegården, har vi et anneks tæt på Munkegården og en lejlighed i Faaborg. Annekset på Avernakø og lejligheden i Faaborg giver mulighed for i udslusningstræning til egen bolig. I det daglige vil der være en tæt tilknytning til Munkegårdens familielignende aktiviteter.

Du kan orientere dig om Botilbud Avernakø her

 

Link til Takstblad 2023