§ 104 – Aktivitets- og samværstilbud

På Munkegården kan vi tilbyde unge beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 104.

Målgruppen til dagtilbud kan defineres som generelt skrøbelige og psykisk sårbare unge med nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer jf. § 107 i Serviceloven.

Formål

Aktivitets- og samværstilbuddet har til formål at øge den enkelte unges livskvalitet i dagligdagen og retter sig mod den unges behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab. Tilbuddet medvirker til, at de unge kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Aktivitets- og samværstilbud har også en vigtig funktion som et forum, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Mål

Målet med aktivitets- og samværstilbuddet er fastholdelse i en dagligdag, der bidrager til et fast struktureret og forudsigeligt dagsskema og et socialt tilhørsforhold.

Det enkelte tilbud sammensættes, så det imødekommer den unges særlige behov. Det kan fx være at yde aktiverende støtte og motivation for træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), motion, sprogstimulation og praktiske aktiviteter.

Foruden det aktiverende fokus tilbydes også rent omsorgsmæssige foranstaltninger i form madfremstilling, fællesspisning, kaffepauser, personlig pleje, vask, uddeling af tøj, rådgivning og socialt samvær.

Tilbuddet kan også bestå i aktivering og samvær gennem udflugter, idræts- og motionsaktiviteter, fritidstilbud i form af film, sundhedstilbud og involvering i samfundsspørgsmål.

Aktivitetstilbud

De daglige aktiviteter planlægges ud fra den enkelte unges særlige behov, funktionsevne og ønsker. Aktiviteterne planlægges periodevist og revideres som udgangspunkt kvartalsvist. Der laves ugevise aktivitetsoversigter, så den unge ved, hvad der skal ske hver dag og hvilke medarbejdere, der er på arbejde.

Forudsigelighed, guidning og struktur er gennemgående i tilbuddets rammesætning.

 • Motion & gåture
 • Madlavning
 • Rengøring & ADL
 • Pedelfunktioner
 • Cykel- & knallertværksted
 • Udeliv & naturpleje
 • Ø- og havneservice
 • Landbrug & dyrehold
 • Træ- og kreaværksted
 • Bueskydning

Samværstilbud
De unge tilbydes et udviklende specialpædagogisk tilbud, der gennem den pædagogiske indsats tilgodeser den enkelte unges behov for socialt samvær med andre ligestillede unge.
Samværstilbuddet inddrager den unge gennem en så høj grad af med- og selvbestemmelse som muligt. Relationer og netværk er et fokusområde, og de unge understøttes i at vedligeholde eksisterende og hensigtsmæssige relationer.

 • Netværk & socialt samvær
 • Medborgerskab & demokrati
 • IKT % digital kommunikation
 • Mobilitet & oplevelser
 • Samtaler & samvær

Du kan orientere dig om § 104 Dagtilbud Avernakø her

Link til Dagtilbud Avernakøs Aktivitetskatalog

Link til Takstblad 2024