§ 103 – Beskyttet beskæftigelsestilbud

På Munkegården kan vi tilbyde unge beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103.

Målgruppen til dagtilbud kan defineres som generelt skrøbelige og psykisk sårbare unge med nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer jf. § 107 i Serviceloven.

Formål

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og unge med særlige problemer, og formålet er at tilbyde beskyttet beskæftigelse.

Mål

Målet er vedligeholdelse og/eller evt. udvikling af personlige færdigheder, funktionsevneniveau og trivsel.

Produktionen eller arbejdsopgaverne er ikke et mål i sig selv, men midler til at udvikle den enkeltes faglige og sociale kompetencer samt selvværd.

At have en arbejdsidentitet og noget at stå op til hver morgen betyder rigtigt meget for den unges generelle trivsel. At høre til i et fællesskab og at bidrage med at arbejde er et mål i sig selv.

Målet med beskyttet beskæftigelse er fastholdelse i en dagligdag, der bidrager til et fast struktureret og forudsigeligt dagsskema og et socialt tilhørsforhold.

Den enkelte unges arbejdsevne matches med tilbuddets sammensætning, så både jobfunktioner og jobinteresser er en del af tilbuddet.

Forud for visitation til § 103 er den unge arbejdsevnevurderet gennem bl.a. praktiske aktiviteter og praktikforløb.

For personer, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, er målet i Dagtilbud Avernakø at finde den beskæftigelsesform, som bidrager mest positivt til den enkelte unges selvforståelse samt faglige og personlige udvikling.

Tilbud

Beskyttet beskæftigelse i Dagtilbud Avernakø tilbydes bl.a. som beskyttede beskæftigelsesforløb på interne værksteder. Arbejdsopgaverne består af enkle afgrænsede og trinvise arbejdsfunktioner, som kan indgå i et samlet produktionsforløb eller i en større arbejdsopgave.

Det kan fx være som led i produktion af trælegetøj eller varetagelse af servicefunktioner ifm. køkkendrift, pedelopgaver, cykelværksted, rengøring, naturpleje, service og landbrug.

 

Der kan i særlige tilfælde også laves beskyttede beskæftigelsesforløb i Faaborg og nærmeste omegn, der kan matche den unges funktions- og arbejdsevne.

Med afsæt i § 141-handleplanen og indsatsmålene udarbejdes en pædagogisk plan som afsæt for tilbuddets omsætning i praksis og den aftalte opfølgningsproces.

Arbejdsområder

  • Landbrug & dyrehold
  • Service & naturpleje
  • Køkken & rengøring
  • Cykel- og knallertværksted
  • Træ- og kreaværksted
  • Pedel & have
  • Café og service
  • Pakke- og montagearbejde

Aflønning

Aflønningen sker efter Lov om Social Service § 105. Udgangspunktet er, at personer, der er i beskyttet beskæftigelse, i videst muligt omfang aflønnes efter indsats. Er aflønning efter indsats ikke aktuel egnet på grund af stærkt nedsat funktionsevne, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering.

Du kan orientere dig om § 103 Dagtilbud Avernakø her

Link til Takstblad 2023