Trivsel, udvikling og progressionsmåling

Basis for læring og udvikling er trivsel, og derfor er vores første prioritet den enkeltes daglige trivsel. Vejen til trivsel går gennem det værdisæt, som Munkegården er rundet af. Vores buket af værdiord er: nærvær, ro, tryghed, hjemlighed, omsorg, tillid, vedholdenhed, aktivitet, udvikling, ordentlighed m.fl.

Vi har fokus på, at udvikling kommer gennem stimulering og aktivitet, og derfor er der et kontinuerligt flow i dagens aktiviteter. Denne tilgang betyder, at vi undgår ensomhed, der måske kunne medføre lange perioder med iPad-tid og isolation. 

Resultatet af denne tilgang er trivsel, og det viser sig i form af glade, sunde og normalvægtige børn og unge.

Vores arbejde med trivsel har vi illustrativt udtrykt gennem Munkegårdens Trivselstræ. Tankerne bag illustrationen er, at Trivselstræets stamme er vores metoder. I kronens blade står vores værdier, og høstudbyttet eller resultaterne er afbildet gennem frugterne.

Du kan se en illustration af Munkegårdens Trivselstræ her.

 

Bostøtteopgaven udføres med afsæt i den unges handleplan, der ofte tager udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM). Delmålene for arbejdet med botræning opstilles efter SMART-modellen, der taler direkte ind i VUM.

SMART står for: Specifikt-Målbart-Accepteret-Realistisk-Tidsbegrænset.

 

Det er ikke nok at kunne se, at den enkelte trives, det skal også kunne måles eller dokumenteres, og derfor arbejder vi fortløbende med kvalificering af vores progressionsmålingsværktøjer. For hvert af vores tilbud arbejder vi med særskilte evalueringsredskaber. Indsatsen vurderes løbende i forhold til de opstillede mål og barnets eller den unges behov.

På kerneydelsen socialpædagogisk opholdssted arbejder vi eksempelvis ud fra afsættet overblik til handling, bedre liv gennem målbar udvikling og systematisk resultatdokumentation. Vi dokumenterer børnenes og de unges dagligdag i det sociale it-system Bosted System.

Med afsæt i den kommunale handleplan formuleres delmål for det enkelte barn eller den unge. Delmålene formuleres i hovedreglen ud fra de kommunalt fastsatte mål, men barnet eller den unge har også mulighed for selv at få indflydelse på de daglige delmål.

På baggrund af den daglige dokumentation udarbejdes der en fyldestgørende statusskrivelse på barnet eller den unge i forbindelse med behandlingsmøder. I såvel statusskrivelser som i det daglige dokumentationsarbejde tages der udgangspunkt i ICS-modellen

Når det gælder de øvrige tilbud som grundskole, STU eller botilbud har vi specifikke og enkle progressionsmålingsværtøjer.

Du kan se ét af Munkegårdens Progressionsmålingsværktøjer her