Info til kommuner

Målgruppen kan beskrives som børn og unge, der er følelsesmæssigt skadet i svær grad. Der er tale om skader som kan være sket i fostertilstanden på grund af alkohol, narkotika eller medicin. Der kan være tale om børn, som har været udsat for svært omsorgssvigt, børn som er traumatiserede, understimulerede og/eller har hjerneskade til følge.

Ligeledes modtages sarte, skrøbelige og sensitive børn, der er genetisk disponeret for psykiske vanskeligheder. Målgruppen omfatter således ADHD, mental retardering, tilknytningsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, føtalt alkoholsyndrom, OCD, angst, spiseforstyrrelse, seksualiseret adfærd m.fl.

De fleste af børnene og de unge er i medicinsk behandling. Medicinering sker altid i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien på OUH (Odense Universitetshospital). Fire gange om året er der medicinkontrol på Munkegården, hvor en læge fra OUH kommer på besøg og har samtaler med børnene og de unge omkring deres medicin.

Når et barn indskrives på Munkegården, udredes barnet sammen med en tilknyttet psykolog, og herefter tilrettelægges en behandlingsplan. Om nødvendigt udredes barnet i børnepsykiatrisk regi. Dog forventes det ved anbringelsen, at kommunen formulerer en handleplan, følger barnet og støtter forældrene under anbringelsen.

Den månedlige anbringelsespris er i henhold til budgetaftale med tilsynsmyndigheden. Opholdsprisen inkluderer terapiforløb og psykologisk udredning. Desuden er Munkegården åben 365 dage om året, så der er mulighed for at barnet eller den unge kan fejre jul og nytår på Munkegården samt opholde sig her i alle weekender og ferier.

Ligeledes inkluderer opholdsprisen al ledsagelse (herunder på færgen) af børn og unge i forbindelse med medicinkontrol, terapiforløb, tandlæge, lægebesøg og psykologisk udredning. Ledsagelse i forbindelse med samvær og weekends aftales individuelt.  

Munkegården er godkendt til 12 børn og unge i alderen 4-18 år (med mulighed for efterværn til det 23. år). Munkegården råder over 8 behandlingspladser til almindelig takst samt fire behandlingspladser til forhøjet takst.

Det Socialpædagogiske Opholdssted Munkegården er godkendt af Socialtilsyn Midt.

Samarbejde og koordinering af indsatsen

Munkegårdens afsæt er, at alle ressourcer skal i spil, og at den fælles indsats skal koordineres, så barnet eller den unges familie og netværk, kommunen og Munkegården har fælles retning og arbejder frem mod de fælles mål.

Der er ofte mange aktører indblandet, og derfor lægger vi vægt på, at der er én medarbejder til den enkelte person på Munkegården. Denne medarbejder har overblik og fungerer som tovholder ift. til møder, dagsordener og opfølgning.

Trivsel, udvikling og progressionsmåling

Basis for læring og udvikling er trivsel, og derfor er vores første prioritet den enkeltes daglige trivsel. Vejen til trivsel går gennem det værdisæt, som Munkegården er rundet af. Vores buket af værdiord er: nærvær, ro, tryghed, hjemlighed, omsorg, tillid, vedholdenhed, aktivitet, udvikling, ordentlighed m.fl.

Vi har fokus på, at udvikling kommer gennem stimulering og aktivitet, og derfor er der et kontinuerligt flow i dagens aktiviteter. Denne tilgang betyder, at vi undgår ensomhed, der måske kunne medføre lange perioder med iPad-tid og isolation.

Resultatet af denne tilgang er trivsel, og det viser sig i form af glade, sunde og normalvægtige børn og unge.
Det er ikke nok at kunne se, at den enkelte trives, det skal også kunne måles eller dokumenteres, og derfor arbejder vi fortløbende med kvalificering af vores progressionsmålingsværktøjer.

For hvert af vores tilbud arbejder vi med særskilte evalueringsredskaber. Indsatsen vurderes løbende i forhold til de opstillede mål og barnets eller den unges behov

På kerneydelsen socialpædagogisk opholdssted arbejder vi eksempelvis ud fra afsættet overblik til handling, bedre liv gennem målbar udvikling og systematisk resultatdokumentation dokumenteres børnenes og de unges dagligdag i det sociale it-system Bosted System. Med afsæt i den kommunale handleplan formuleres delmål for det enkelte barn eller den unge. Delmålene formuleres i hovedreglen ud fra de kommunalt fastsatte mål, men barnet eller den unge har også mulighed for selv at få indflydelse på de daglige delmål.

På baggrund af den daglige dokumentation udarbejdes der en fyldestgørende statusskrivelse på barnet eller den unge i forbindelse med behandlingsmøder. I såvel statusskrivelser som i det daglige dokumentationsarbejde tages der udgangspunkt i ICS-modellen. 
Når det gælder de øvrige tilbud som grundskole, STU eller botilbud har vi specifikke og enkle progressionsmålingsværtøjer.